תקנון האתר matchrix.co.il

השימוש באתר בתכנים המוצגים בו, בשירות היעוץ הטלפוני, במחשבון הנומרולוגי ובמכשירי קצה שונים כפוף לתנאים המפורטים להלן, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד. יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש בטרם תשתמש בשירותי האתר, מאחר והשימוש באתר מעיד על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי השימוש שבאתר.

1. תנאי השימוש באים להבהיר את היחסים בין מאצ'ריקס (MATCHRIX.CO.IL) (להלן: "המפעילה") לבין כל אדם המשתמש בשרותי האתר (להלן: "המשתמש").

2. האתר וכל הדפים, המידע, התוכן, המודעות וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בו ובמכשירי קצה אחרים לרבות טלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולריים, טכנולוגית WAP, אינטרנט סלולרי, SMS, טלוויזיה בפס רחב, שידורי לווין, רשתות כבלים, WEB TV, פקסימיליה, טלפוניה ווידיאו לסוגיהם ו/או כל אמצעי קצה אחר (להלן: "התוכן") הנם רכושה הבלעדי של המפעילה. אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהמפעילה.

3. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, שמורות באופן בלעדי למפעילה.

4. התוכן המוצג באתר נאסף ממקורות רבים לרבות פורום ו/או תגובות (TALK BACK). למפעילה אין שליטה על מקורות המידע, ולפיכך אין היא נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע, ו/או לנכונותו, ו/או לתקפותו, ו/או לשלמותו, ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא.

5. המפעילה עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק, אך היא אינה אחראית לנכונות התוכן ולמידע המתפרסם באתר, ולתוכן המודעות והמידע המסחרי המתפרסמים באתר. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה לגבי נכונות ו/או כדאיות השירותים, ולעניין השימוש בהם.

6. המידע, התוכן ו/או שירות יעוץ טלפוני המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ו/או כל גורם מוסמך אחר ואין המפעילה נושאת בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמש באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמש, לרכושו ו/או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

7. המפעילה אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים / עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר ו/או כל אמצעי קצה אחר. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר כמידע מלא, ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו בדואר אלקטרוני.

8. כל פעולת התקשרות מכל סוג שתעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש בשרותי האתר, אינה באחריות המפעילה או מי מטעמה כצד בעניין ו/או כאחראית בגינה, גם אם המידע בין הצדדים יועבר דרך המפעילה עצמה.

9. המפעילה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש.

10. המפעילה מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר. יחד עם זאת, שומרת המפעילה על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו.

11. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי הסכם זה מעת לעת. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.

12. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקה מלאה של השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כל כלשהו.

13. המפעילה אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צד שלישי המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה.

14. בהצטרפות כמשתמש רשום לאתר MATCHRIX.CO.IL באמצעות כתובת דואר אלקטרוני בר תוקף וסיסמה אישית ו/או בכל פניה אחרת למפעילה ו/או לנותני השירותים באתר, הינך מסכים ומאשר למפעילה ליצור עימך קשר בכל דרך שתמצא לנכון לרבות שליחת הודעות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט ברשתות הסלולר על מנת ליידע אותך על עדכונים ו/או כל פעילות לרבות פעילות מסחרית וכל נושא אחר הנתון לשיקולה הבלעדי של המפעילה.

15. זכויות היוצרים בתכנים הכלולים באתר (לרבות בשירותים) מוגנות, בין היתר, על פי דין. אין המשתמש רשאי לשנות, ו/או להעתיק, ו/או להעביר, ו/או להפיץ, ו/או ליצור עבודות נגזרות ו/או לאחסן תוכנו של האתר (לרבות בשירותים), באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, ללא הסכמתה מראש ובכתב של המפעילה, והנו רשאי להשתמש באתר לשימושו הפרטי והאישי בלבד.

16. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.

17. המפעילה רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש באתר אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

18. שירות היעוץ הטלפוני המוצע באתר זה הינו בתשלום והמשתמש מאשר בזאת שהוא מודע לכך שהחיוב עבור שיחת יעוץ טלפוני יחייב את מספר הטלפון ממנו הוא מתקשר לקבלת היעוץ. המפעילה רשאית לבטל ו/או לשנות את תעריפי השירות ללא כל הודעה מוקדמת, אך מתחייבת לפרסם תעריף מעודכן בזמן אמת.

19. שירות הייעוץ הטלפוני הניתן באתר זה מאת יועצים שונים, מבוסס על תחומי לוגיה שונים של רפואה משלימה, רפואה סינית, פילוסופיה ותורות המיסטיקה. השימוש בשירות יעוץ טלפוני מבהיר כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי השירות, היועצים או האתר, בגין התכנים השונים, היכולות, המגבלות או התאמת העצה לצרכי מקבל השירות, בכפוף לתקנון זה.

20. כל אדם לרבות המשתמש העושה שימוש או מיישם המלצה שקיבל באמצעות האתר ו/או התכנים שבאתר לרבות שירות יעוץ טלפוני, עושה שימוש בהמלצה ו/או ייעוץ זה על דעתו האישית ועל אחריותו האישית בלבד ולא תהיה למשתמש בכל שירותי האתר שום טענה כלפי מפעילי השירות, מפעילי האתר או ובפני יועצי השירות על תחומי המומחיות או הייעוץ השונים המוצעים באתר זה.

21. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבית משפט השלום בראשון לציון.

בכול שאלה, מלא פרטים ותענה בהקדם